+48 781 211 112 kontakt@symbiologistics.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SPEDYTORA

Odpowiedzialność cywilna spedytora to odpowiedzialność wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Symbio Logistics Sp.z o.o. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora obejmujące sumę gwarancyjną 300 000 EUR na każde zdarzenie, udokumentowane opublikowanym poniżej Certyfikatem wystawionym przez Ergo HESTIA.